all 2 comments

[–]brannie 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

im remaining celibate for brk

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Ask your mom.