all 4 comments

[–]Vortex 3 insightful - 1 fun3 insightful - 0 fun4 insightful - 1 fun -  (0 children)

No privilege in white country.

[–]Mazurro 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (0 children)

In 100% white country? No.