all 3 comments

[–]belsta 2 insightful - 2 fun2 insightful - 1 fun3 insightful - 2 fun -  (0 children)

just noticed too and in the same boat...

[–]schwartz2 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

me too!!

[–]igorness 0 insightful - 1 fun0 insightful - 0 fun1 insightful - 1 fun -  (0 children)