all 2 comments

[–]killerjavi98 3 insightful - 1 fun3 insightful - 0 fun4 insightful - 1 fun -  (0 children)

Freedom in general

[–]Jesus-Christ 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Shitting and jerking off.